Lightning XCU2030 (English)

At first, make sure that the green LED at Lightning is on. If not, make sure that the power is connected and that the fuse is ok.

Lightning XCU2030 (svenska)

Se först till att den gröna LED på Lightning lyser. Om inte, se till att strömmen är på och att säkringen är hel.